Instagram WhatsApp
Logo De Waterval

Privacy beleid

Praktijk de waterval hecht veel waarde aan uw privacy en heeft er alles aangedaan om uw privacy te waarborgen. Ik wil graag op een transparante manier informatie geven op welke manier ik met uw privacy om ga.

Hieronder laat ik u zien wat ik met uw gegevens doe:

• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens die gevraagd worden binnen praktijk de Waterval kunnen zijn: de anamnese, waarin medische gegevens als ook adres en mail en telefoonnummers staan. Ook in de behandelovereenkomst staan vragen die gaan over avg.

Persoonsgegevens van en vanuit derden
Om een goede hulpverleners traject aan te kunnen gaan ontvang en verwerk ik gegevens zoals huisnummers, bsn-nummers, telefoonnummers, verslagen en andere informatie. Heel soms verleen ik met name als ik door gemeente wijkcoaches, regisseurs of een andere gecertificeerde instelling word inhuurt verslagen aan deze derden. Echter is er dan veel al in overleg in het hulpverlenerstraject al toestemming verleent en weet van deze wisselwerking.

Praktijk de waterval is er verantwoordelijk voor om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Praktijk de waterval heeft hier maatregelen voor aangetroffen.

Mocht u om welke reden dan het niet eens met de het verwerken van de gegevens dan dient u contact op te nemen met Praktijk de waterval. Alle gegevens te bespreken mocht u veranderingen wensen. En mochten we er niet uitkomen, dan moet ik verwijzen naar de klachten en geschillencommissie, al zou dat erg jammer zijn en volstrekt onnodig. Mocht u alles verwijdert willen hebben, dan heb ik van u schriftelijke met kopie ID-bewijs handtekening e,d nodig. Dit ben ik dan wel genoodzaakt te bewaren.